TIMES CITY

Khách hàng: Công ty cổ phần Coma 15

Sản phẩm: Tủ điện

Thời gian: Tháng 6/2013 đến tháng 9/2013

Địa điểm: 125D Minh Khai

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi