SÂN BAY TUY HÒA

Khách hàng: Công ty xây dựng kỹ thuật và thương mại CTD

Sản phẩm: Thang, máng cáp

Thời gian: Tháng 9 năm 2012

Địa điểm: Tuy Hòa, Phú Yên

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi