Nhà máy Unilever

Khách hàng: Công ty CP Phúc Khang Hưng

Sản phẩm: Tủ điện, máy biến áp, busway

Thời gian: Tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Khu Công nghiệp VSIP, Bắc Ninh

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi