Nhà máy Sepv

Khách hàng: Công ty Kuriahara Việt Nam

Sản phẩm: Tủ MSB, DB

Thời gian: Tháng 5 năm 2014

Địa điểm: Khu công nghiệp Bắc Ninh

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi