Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân

Khách hàng: GEDI

Sản phẩm: Tủ điện

Thời gian: Tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi