Hệ thống thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng – Thái Bình

Khách hàng:

Sản phẩm: Hệ thống tủ điện hạ thế Blokset

Thời gian: Tháng 10 năm 2014 đến tháng 12 năm 2014

Địa điểm: Huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi