CHUNG CƯ PRIDE

Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát

Sản phẩm: Thang, máng cáp

Thời gian: Tháng 8/2014 đến tháng 12/2014

Địa điểm: Điểm Công nghiệp sạch Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Hạng mục: Hệ thống điện

Chat với chúng tôi